Giới Thiệu

XiongSoft.net

Là một WebBlog của XiongSoft

================================

Hiện tại chỉ có 1 địa chỉ duy nhất là: xiongsoft.net

=================================================================================

Hoạt động với phương châm:

             – Cung cấp các bài viết về thủ thuật hay cho mọi người.

             – Giới thiệu các công cụ và dịch vụ đã được đánh giá tốt nhất.

             – Tham khảo trao đổi, học tập về Ngoại ngữ, Lịch sử và Tin học.

             – Những tài liệu lịch sử được chép lại nhằm mục đích tham khảo đều có ghi chú nguồn gốc.

             – Những phần mềm Việt hóa do chính XiongSoft Việt hóa và dùng cho mục đích cá nhân để học tập. Những ai có nhu cầu muốn sử dụng, thì có thể tải về sử dụng cho cá nhân và không được thương mại.

=================================================================================

        * Không sử dụng cho mục đích chính trị, tôn giáo và các hành động phá hoại.